Български език | English language

Препоръки за експлоатация на въжета

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОВЕРКА И ГРИЖА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЖЕТА СЪС СЪРЦЕВИНА И ОБВИВКА С МАЛКО УДЪЛЖЕНИЕ

(EN 1891:1998)

А.1 Общи положения

Препоръките в това приложение са написани, като се имат предвид материалите, от които обикновено са изработени въжетата със сърцевина и обвивка с малко удължение – полиамид или полиестер. Все пак независимо от това, че полиамидът или полиестерът са препоръчани като характерни материали, препоръките могат да се използват и за въжета със сърцевина и обвивка с малко удължение, изработени от всички разрешени за тези продукти материали.

Въжетата, изработени от каквито и да са материали, подлежат на износване и механична повреда и експлоатационните им свойства могат да бъдат понижени в известна степен от различни агенти като химикали, топлина и светлина. Ето защо е от значение редовната им проверка, за да се установи, че въжетата са все още годни.

Трябва също така да се подчертае, че независимо от агента, който е повлиял върху понижаване на експлоатационните свойства на въжето, ефектът ще бъде по-сериозен върху малки размери, отколкото върху по-големи размери въже. Ето защо трябва да се има предвид съотношението между площта на повърхнината и напречното сечение.

Досега е доказано, че е удобно да се направи проверка на около 300 тт, като преди да се продължи, въжето се обръща, за да се покажат всички страни. При всички интервали въжетата трябва да бъдат леко разсукани, за да може да се прегледа между снопчетата.

Да се определи стандарт за приемане или отхвърляне е много по-трудно, отколкото да се опише метод за проверка. Няма добре определена граница между обезопасяващи въжета и обикновените, тъй като това зависи от натоварванията, на които е подложено въжето при спешни случаи. Практически решението дали да продължи използването на въжето, или да се иззе ме от употреба, трябва да се основава на оценката от общото състояние на въжето. Много от условията, които ще насочват проверяващия, не могат точно да бъдат описани, но могат само да бъдат посочени в общите термини.

Когато след изпитването има някакво съмнение за безопасността на въжето, то трябва да бъде иззето от употреба. Отново трябва да се подчертае, че влиянието на износването и механичните повреди е сравнително по-голямо при по-тънки въжета, отколкото при дебелите, поради което за тях важат по-строги условия на приемане.

А.2 Физични причини за повреда

А.2.1 Общо външно износване

Вътрешното износване, дължаща се на плъзгане с триене върху груби повърхнини, предизвиква износване на повърхността или разнищване. Това е най-лесно забележимата причина за понижаване на експлоатационните свойства, когато се сравнява спрямо ново въже. В екстремални случаи снопчетата стават толкова износени, че външните им повърхнини се изглаждат и нишките от външната страна са износени. При нормална употреба известна дезориентация или разрушаване на влакната от външната страна на въжето са неизбежни и безвредни, когато този процес не продължи. Нишките на въжето от полиамид и полиестер имат много добра устойчивост на претриване.

А.2.2 Локално претриване

Локално претриване за разлика от общото износване може да бъде предизвикано от минаването на въжето върху остри краища, докато е опънато, и може да предизвика сериозни загуби на якост.

Слаби увреждания на външните влакна и случайни скъсвания на нишките могат да се считат за безвредни, но сериозно намаляване на площта на напречното сечение на някое снопче или някакво по-малко сериозно увреждане на повече от едно от снопчетата са основание за бракуване. Защитата в точките, където може да се получи допълнително претриване, е икономично.

А.2.З Разрези, наранявания и др.

Разрези, наранявания и др. или невнимателна употреба могат да предизвикат вътрешни и външни повреди. Това може да се прояви чрез локално разкъсване или разхлабва не на нишките или снопчетата.

А.2.4 Вътрешно износване

Вътрешното износване, причинено от многократно огъва не на въжето в отделния случай, когато е влажно, и

от твърди зърнести частици, които са били увлечени, може да бъде забелязано поради наличие на допълнително разхлабване на снопчетата и нишките или напрашено влакно.

A.2.5 Многократно натоварване

Устойчивостта на полиамидните филаменти към увреждане, дължаща се на многократно натоварване, е добра, но може да се получи пластична деформация, така че способността за удължаване при спешни случаи да бъде намалена.

Когато оригиналната дължина на въжето е точно известна, измерване за проверка, направено точно при същите условия, ще покаже общото удължение на въжето, но може да не възпроизведе локалното удължение на части от въжето. Измерването на разстояния между равномерно разположени незаличими маркировки върху въжето може да помогне да се прояви първоначалната локална пластична деформация, която може да предизвика разрушаване при последващо натоварване.

А.З Външни причини за увреждане

А.З.1 Плесен

Плесента не атакува въжетата от полиамид и полиестер.

А.З.2 Топлина

Топлината при крайни обстоятелства може да причини затапяне. Всяка следа от това очевидно е основание за бракуване, но въжето може да бъде увредено от топлина без такива очевидни предупреждения. Най-­доброто защитно средство е подходяща грижа при употреба и съхранение. Въжето никога не трябва да се суши пред огън или да се съхранява близо до печка или друг източник на топлина.

А.З.З Силна слънчева светлина

Силната слънчева светлина причинява понижаване на експлоатационните свойства на влакната на въжето, но е необичайно да проникне през повърхността. Трябва да се избягва ненужно излагане на въздействието й.

Разрушаването под действието на слънчеви лъчи трябва да се проверява чрез триене на повърхността на въжето с нокътя на палеца. Когато се е получило разрушаване, повърхностният материал ще се превърне на прах. Като допълнение повърхността на въжето ще изглежда суха, груба и смолообразна.

Докато последствията от такова разпадане могат да бъдат значителни при малки въжета, например по­-малки от 20 тт, необичайно е те да бъдат от значителна степен при по-големи въжета по време на очаквания им срок на годност.

А.4 Химични причини за увреждане

А.4.1 Общи положения

Разнообразието от възможни химични замърсявания на въже е много голямо и информацията, дадена в А.4.2 и А.4.З, е само в обща насока. В случаи на несигурност за характера на замърсителите и начина за противомерки трябва да се извърши консултация с експерт. Въздействието може да бъде по-силно, когато се получи някакво изсушаване.

А.4.2 Полиамидни въжета

Химичното въздействие в значителна степен може да бъде разпознато от“ локално понижаване на експлоатационните свойства или размекване на въжето, така че при крайни обстоятелства повърхностните влакна могат да бъдат отскубани или стрити под формата на прах. Химическата устойчивост на полиамидната нишка в общи случаи е изключително добра, но разтвори на неорганични киселини предизвикват бързото понижаване на експлоатационните им свойства. Ето защо се препоръчва да се избягва потапянето в разтвори на киселини, независимо топли или студени.

Полиамидният филамент не се влияе от основи при стайна температура и от повечето масла, независимо че той набъбва при контакт с определени органични разтворители. Трябва да се избягва излагането на изпарения, пулверизации или оросяване с мъгла от киселини и органични разтворители, но когато се очаква замърсяване, въжето трябва да се измие добре със студена вода. Когато има някакво съмнение, след последващ внимателен преглед въжето трябва да се бракува.

Полиамидните въжета абсорбират малки количества с вода, когато се намокрят, и могат да изгубят известна част от тяхната якост, докато са мокри.

А.4.З Полиестерни въжета

Химичното въздействие в значителна степен може да бъде разпознато от локално понижаване на експлоатационните свойства или размекване на въжето, така че при крайни обстоятелства повърхностните влакна могат да бъдат отскубани или стрити под формата на прах. Химическата устойчивост на полиестерния филамент като цяло е изключително добра, но горещи разтвори на силни основи постепенно разтварят влакната, като причиняват значителна загуба на маса и съответното падане на натоварването при скъсване. Ето защо се препоръчва да се избягва излагането на алкални условия.

Устойчивостта към киселини и в частния случай към сярна киселина е добра, въпреки че концентрацията не трябва да превишава 80 %. По тази причина не трябва да се оставят дори разредени разтвори на сярна киселина да съхнат върху въжето. Когато има някакво замърсяване, въжето трябва да се измива добре със студена вода. Когато има някакво съмнение след последващ внимателен преглед, въжето трябва да се бракува.

Устойчивостта към съдържащи въглеводороди масла и общо употребяваните органични разтворители е добра, въпреки че полиестерната нишка може да набъбва в определени хлорирани разтворители. Въздействието на концентрирани феноли е силно и контактите с тях трябва да се избягват.

Източник:

Европейска организация по стандартизация CEN (1998). Хармонизиран стандарт за сближаване на законодателствата на държавите-членки на Европейския Съюз EN 1891:1998 – Лични предпазни средства за падане от височина: Въжета със сърцевина и обвивка с малко удължение. Брюксел.

http://www.cen.eu